Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství > Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství

 Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může nastavit obecně závaznou vyhláškou obce Bouzov.

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo,
 • kovy,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • směsný komunální odpad,

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích:
  • Bouzov – administrativní budova bývalého ZD
  • Bouzov – u zdravotního střediska
  • Bouzov – u domova pro seniory
  • Bouzov – parkoviště u hradu
  • Bouzov – u bytového domu pod ZŠ
  • Bouzov – dvůr obecního úřadu
  • Jeřmaň – u autobusové čekárny
  • Doly - náves
  • Kozov – náves
  • Bezděkov nad Třebůvkou – náves
  • Svojanov – náves
  • Kadeřín – náves
  • Blažov – u bývalého kravína
  • Podolí – za kulturním domem
  • Obectov – náves
  • Olešnice – u hasičské zbrojnice
  • Kovářov – u autobusové čekárny
  • Hvozdečko – u hasičské zbrojnice
 3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů.
 4. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 5. BIOLOGICKÉodpady rostlinného původu – velko-objemné zelené kontejnery, do kterých jsou ukládány odpady rostlinného původu. Kontejnery jsou umístěny v každé obci. Svoz je zajišťován dle potřeb v období od dubna do listopadu.
 6. PAPÍR– (modré) kontejnery o objemu 1 100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 7. PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY– (žluté) kontejnery o objemu 1 100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 8. KOV – Obec Bouzov pořídila tašky na třídění kovového odpadu, zájemci si je mohou vyzvednout na OÚ Bouzov, kontejner na kov je umístěn u administrativní budovy bývalého ZD Bouzov.
 9. SKLO– ke shromažďování jsou určeny kontejnery o objemu 1 100 l barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo“) jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 10. JEDLÉ OLEJE A TUKY– zeleno-oranžové sběrné nádoby o objemu 120 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu svozu.
 11. TEXTIL – bílý kontejner umístěný u administrativní budovy bývalého ZD Bouzov
  a v Podolí za kulturním domem. Vkládejte pouze čistý textil.

 Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných odpadů

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na internetu, v hlášení obecního rozhlasu a rozesláním SMS zpráv.
 2. O způsobu, místě a době sběru nebezpečných složek komunálního odpadu informuje obecní úřad způsobem v místě obvyklým.

 Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou 
 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l (plechová nádoba stříbrnošedé barvy),120 l nebo 240 l (plastové nádoby černé barvy).
 • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 2. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeb svozu.

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Odstraňování stavebního odpadu si zajišťuje fyzická osoba, fyzická podnikající osoba a právnická osoba na své náklady.
 4. Pro odložení stavebního odpadu je možné kontaktovat firmu EKO-UNIMED s.r.o., provozovna Medlov 187, Medlov 783 91- zákaznická linka  +585 031 036

 

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!