Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika > Sňatek

Sňatek

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci a svědkové se před obřadem prokazují průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Sňatky se konají v obřadní místnosti Obecního úřadu Bouzov.  Termín je třeba dohodnout předem. Sňatek je možné rovněž uzavřít na jiném vhodném místě v našem správním obvodu, např. hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, hotel Valáškův grunt a pod..
Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově obecního úřadu. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. 

Poplatky za uzavření manželství

správní poplatky
vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5.000,- Kč*
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč*
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce - 1 000,- Kč* 

* Pokud snoubenci termín sňatku zruší, lze požádat o vrácení správního poplatku.

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě - 3.000,- Kč**
 • za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500,- Kč** 
 • ** Pokud snoubenci termín sňatku zruší, nelze požádat o vrácení tohoto správního poplatku

      Poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství.

 Vydání oddacího listu:

 •     0 Kč – za vydání prvního oddacího listu (tzv. prvopis),
 • 300 Kč – za vydání každého dalšího oddacího listu (tzv. druhopis),
 • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

OBČANSKÝ SŇATEK

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

Předložíte:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření  manželství starší 6 měsíců, je-li cizím státem vydáván a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu). Informujte se u matrikářky, zda je z Vašeho státu potřeba vyšší ověření (Superlegalizace nebo Apostille)
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku činí 500,-Kč.

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Prohlášení o vstupu do partnerství lze učinit před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení. Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1. Pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.

VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit Vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Předložíte:

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

Správní poplatek  za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500,- Kč.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Předložíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanku, jejíž manžel je cizinec
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytne  matrikářka.

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1

Předložíte:

 • písemnou žádost se zdůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši:

 • 200 Kč – za vydání povolení změny příjmení hanlivého, nebo směšného,
 • 300 Kč – za vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení,
 • 3 000 Kč – za vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení. Obrátit se můžete na kterýkoli matriční úřad.

Předložíte:

 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Pokud zmeškáte lhůtu 6 měsíců pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 300,- Kč.