Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě vúředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
  Středa 7.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 585 346 207
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obec-bouzov.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Středa 7.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Telefonické podání: pevná linka - +420 585 346 207

poštou na adresu Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov

Elektronicky na e-mail: podatelna@obec-bouzov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: gtubfd2
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce administrativního pracovníka (účtuje se za každou započatou hodinu)

250,00 Kč

fotokopie dokladu formát A4 černobílá

2,00 Kč

fotokopie dokladu formát A4 barevná 

10,00 Kč

fotokopie dokladu formát A3 černobílá

4,00 Kč
fotokopie dokladu formát A3 barevná 20,00 Kč
poskytnutí údajů z informačního systému dle zákona č. 368/1992 Sb.
ve znění pozd. předpisů - položka č. 9, položka č. 3

50,00 Kč

paušál provozních nákladů

90,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Formuláře obecního úřadu

Další informace

Tato stránka nemá žádné podstránky.