Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matrika > Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Řídí se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Přihlašování obyvatel k trvalému pobytu v rámci obce

Doklady potřebné k přihlášení trvalého pobytu

 • doklad o vlastnictví, t.j. výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva obsahující razítko zápisu vkladu do katastru nemovitostí
 • oprávnění k užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva
 • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby = písemný souhlas oprávněné osoby spolu s úředně ověřeným podpisem a doklad prokazující, že se jedná o oprávněnou osobu (viz výše)
 • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis se nevyžaduje, správní poplatek 50,- Kč
 • za osobu mladší 15 let provádí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce (spolu s rodným listem dítěte, bez správního poplatku)
 • změnu trvalého pobytu může za občana provést i zmocněná osoba. Plná moc musí být úředně ověřená. Zmocněná osoba předkládá občanský průkaz, plnou moc, občanský průkaz zmocnitele a doklad k bydlení.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna vyřizuje ve správním řízení na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 • platný občanský průkaz
 • písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • rozsudek o rozvodu
 • rozsudek určovací žaloby o užívacím právu

Navrhovatel je povinen prokázat existenci zákonných důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (neužívání objektu nebo jeho vymezené části a zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části).

Osoba, které je údaj o trvalém pobytu zrušen je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje.

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

VÝDEJ  ÚDAJŮ  Z  INFORMAČNÍHO  SYSTÉMU  EVIDENCE  OBYVATEL

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Poplatek 50,- Kč v hotovosti