znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Matrika > Sňatek

Sňatek

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci a svědkové se před obřadem prokazují průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Sňatky se konají v obřadní místnosti Obecního úřadu Bouzov.  Termín je třeba dohodnout předem. Sňatek je možné rovněž uzavřít na jiném vhodném místě v našem správním obvodu, např. hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, hotel Valáškův grunt a pod..
Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově obecního úřadu. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí správní poplatek.

Poplatky za uzavření manželství

a/ správní poplatky
vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,- Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě - 1.000,- Kč

b/ provozní poplatky
Zastupitelstvo obce Bouzov s účinností od 1.1.2007 stanovila, že za konání svatebních obřadů budou snoubenci hradit provozní poplatky. Tyto poplatky by měly pokrýt náklady úřadu na zajišťování svatebních obřadů v obřadní síni i zvýšené náklady při konání obřadů mimo obřadní místnost.

 • svatby ve čtvrtek v obřadní síni (den stanovený Radou obce) – bez poplatku
 • svatby v jiný den a na jiném vhodném místě 1.000,- Kč (40. usnesení Rady obce ze dne 03.08.2016)

Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství a zadání termínu.

 

OBČANSKÝ SŇATEK

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

Předložíte:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření  manželství starší 6 měsíců, je-li cizím státem vydáván a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu). Informujte se u matrikářky, zda je z Vašeho státu potřeba vyšší ověření (Superlegalizace nebo Apostille)
 • pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

CÍRKEVNÍ SŇATEK
Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Prohlášení o vstupu do partnerství lze učinit před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení. Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1. Pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.

VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit Vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Předložíte:

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

Správní poplatek  za vydání vysvědčení o právní způsobilosti 500,- Kč v hotovosti.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Prohlášení o volbě druhého jména
Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Předložíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanku, jejíž manžel je cizinec
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytne  matrikářka.

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1

Předložíte:

 • písemnou žádost se zdůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Správní poplatek se hradí v hotovosti

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení předchozí 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,-Kč


Příjmení po rozvodu
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení. Obrátit se můžete na kterýkoli matriční úřad.

Předložíte:

 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Pokud zmeškáte lhůtu 6 měsíců pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100,- Kč.

Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
30
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
31
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
1
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
2
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
3
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Myslivecký karneval Kozov
4
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
5
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
6
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
7
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
8
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
9
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
10
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
11
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
12
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
13
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
14
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
15
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
16
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
17
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
18
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
19
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
20
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
21
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
22
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
23
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
24
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
25
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
26
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
27
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
28
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
29
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
30
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
31
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Sejdeme se v pyžamu - Bouzov
1
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš